ສາລະຄະດີພິເສດ
1.2.3.4.5.
ປະຕູເມືອງຈີນ
1.2.
ຫຼຽວເບິ່ງອາຊຽນ
ເມືອງລາວໃນວັນນ
ລວມຈຸດຢູນນານ
1.2.3.
ຮຽນພາສາຈີນ
  
ແຜນການ 5 ປີ ຄັງທີ 12 ສະທອນ
ໃຫເຫັນຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ

    ປີນີ້ແມນປີເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 12.
ແຜນການໝົດປີສຳຄັນຕອງເລີ່ມສາງມາແຕລະດູໃບ
ໄມປົ່ງ,ແຜນການ 5 ປີສຳຄັນຕອງເບິ່ງປີທຳອິດ.ແຕ
ເດືອນມັງກອນປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ,ເຂດແຂວງນະຄອນຕາງໆ
ໄດໄຂກອງປະຊມສະພາຜູແທນປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາ
ປຶກສາການເມືອງ(ຕໄປເວົ້າຫຍໍ້ແມນ “ສອງສະພາ”)
ຕາມໆກັນ,ສວນປະຈຸບັນ,ແມນໄດອັດລົງແລວ.ກອງປະ
ຊມສະພາປະຊາຊົນແຫງຊາດ ແລະ ກອງປະຊມສະພາ
ປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນແຫງຊາດໄຂຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ເດືອນມີນາ,ຈາກກອງປະຊມສອງສະພາຂອງທອງຖິ່ນ
ຕະຫຼອດຮອດກອງປະຊມສອງສະພາແຫງຊາດ,ເມື່ອ
ເບິ່ງແຜນການພັດທະນາໃໝທີ່ຍິ່ງໃຫຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນ
ໃໝແມນເປັນໜາຄອງຄອຍຫຼາຍ.
    ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງກອງປະຊມສອງສະພາຂອງທອງ
ຖິ່ນຕາງໆແລວອາດເວົ້າໄດວາ”ຄວາມສຸກ”ເປັນຄຳສັບ
ທີ່ກາວເຖິງເລື້ອຍໆ.ຍົກສູງດັດຊະນີຄວາມສຸກຂອງປະ
ຊາຊົນ,ເດີນຕາມເສັ້ນທາງພັດທະນາທີ່ຖືຊີວິດການເປັນ
ຢູຂອງປະຊາຊົນເປັນສຳຄັນ,ເຮັດໃຫປະຊາຊົນໄດຮວມ
ກັນຊົມໃຊໝາກຜົນແຫງການພັດທະນາຫຼາຍກວາເກົ່າ,
ນີ້ໄດເປັນທັດສະນະທີ່ຍອມຮັບເປັນເອກະພາບກັນແລວ.
ປັກກິ່ງວາງຄາດໝາຍທີ່ວາເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີຊີວິດ
ການເປັນຢູທີ່ດີງາມ ແລະ ມີຄວາມສຸກ.ແຂວງກວາງ
ຕຸງສະເໜີອອກມາວາຖືການຮັບປະກັນ ແລະ ປັບປຸງຊີ
ວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ
ແລະ ຈຸດຢືນໃນການກສາງກວາງຕຸງທີ່ມີຄວາມສຸກ.
ກໍາແພງນະຄອນຊົງຊິ້ງປະກາດວາຈະກາຍເປັນໜຶ່ງ
ໃນເຂດແຄວນທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ສຸດ……
    ປັກກິ່ງໄດວາງຄາດໝາຍວາ,ຈະເຮັດໃຫຈັງຫວະ
ເຕີບໂຕສະເລຍຕປີຂອງ GDP ໃນໄລຍະປະຕິບັດແຜນ
ການ 5 ປີຄັ້ງທີ 12 ຫຼຸດລົງ1% ເມື່ອທຽບກັບແຜນການ
5 ປີຄັ້ງທີ 11,ແຕລາຍໄດສະເລຍຕປີຂອງປະຊາຊົນໃນ
ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ເມື່ອທຽບໃສ
ຄາດໝາຍໃນແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 11.
    ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 12 ຂອງແຂວງເຮີນານໄດ
ຖືການສາງຄວາມຮັ່ງມີໃຫແກປະຊາຊົນ ແລະ ສາງ
ແຂວງເຮີນານໃຫເຂັ້ມແຂງເປັນໜາທີ່ໃຈກາງ ແລະ
ຈັດເອົາການຮັບປະກັນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ
ຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນເປັນໜາທີ່ຈຸດສຸມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
ເຊິ່ງໄດຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມຢາງແຂງແຮງຈາກ
ປະຊາຊົນ.
    ກຳແພງນະຄອນຊົງຊິ້ງວາງຄາດໝາຍວາເມື່ອ
ຮອດປີ 2015 ຈະເຮັດໃຫລາຍໄດສະເລຍຕຫົວຄົນຂອງ
ຊາວກະສິກອນເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ເທົ່າ,ລາຍໄດສະເລຍຕຫົວ
ຄົນຂອງປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນ 75%,ເປັນແຂວງ
ທຳອິດທີ່ຈັດເອົາການປັບປຸງຄວບຄຸມດັດຊະນີຕົວຄູນທີ່
ສັ່ງຊາຊອງຫວາງລະຫວາງຄວາມຮັ່ງມີກັບຄວາມທຸກ
ຍາກໃນສັງຄົມລະບຸໄວໃນແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 12.
    ຜານຈາກເຂດແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງສະເໜີອອກມາ
ວາຈະບເນັ້ນໃສການກວດກາຍອດມູນຄາການຜະລິດ
ອີກຈົນຮອດການບັນລຸເຮັດໃຫລາຍໄດຂອງປະຊາຊົນ
ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ຍອດມູນຄາການ
ຜະລິດສະເລຍຕຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະດຽວກັນໂດຍ
ພື້ນຖານ,ຕະຫຼອດຮອດປະຈຸບັນ,ຈັງຫວະເຕີບໂຕຂອງ
ຍອດມູນຄາການຜະລິດຫຼຸດລົງແຕຈັງຫວະເຕີບໂຕຂອງ
ລາຍໄດຂອງປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ
ເພີ່ມຂຶ້ນ,ຄົນທັງຫຼາຍໄດເຫັນກັບຕາກຽວກັບບາດກາວ

          “十二五”规划彰显民生
        今年是“十二五”的开局之年。一年之计在于春,五年规划看头年。今年新春伊始,各省区市两会陆续召开,3月初,全国两会将大幕开启,从地方两会到全国两会,新起点上瞩目新的发展蓝图,让人充满期待。

ອັນໜັກແໜນຂອງການພັດທະນາຢາງມີວິທະຍາສາດ.
    ໃນການສຳຫຼວດ 10 ບັນຫາເດັ່ນທີ່ໄດຮັບຄວາມ
ສົນໃຈຫຼາຍຂອງກອງປະຊມສອງສະພາປີນີ້ໂດຍມີເວັບ
ໄຊທີ່ປະຊາຊົນເປັນຜູດຳເນີນການສຳຫຼວດນັ້ນ,ບັນຫາ
ການຮັບປະກັນທາງສັງຄົມໄດຄອງອັນດັບທີໜຶ່ງ.ໃນ
ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 12 ຂອງເຂດແຂວງຕາງໆ,ຈະ
ໄດເຫັນເຄືອຂາຍປະກັນສັງຄົມທີ່ໜັກແໜນຖີ່ຖວນເຊິ່ງ
ຊວຍບັນເທົາຄວາມຫວງໃຍ,ເຮັດໃຫປະຊາຊົນທົ່ວປະ
ເທດຈີນອຸນໃຈ.
    ແຂວງຊານຊີສະເໜີອອກມາວາຈະຈັດເອົາຜູອອກ
ບຳນານຂອງວິສາຫະກິດລວມໝູເຂົ້າໃນຂອບເຂດເປົ້າ
ໝາຍປະກັນໄພລຽງຜູເຖົ້າຂັ້ນພື້ນຖານ,ຕັ້ງໜາສົ່ງເສີມ
ໃຫຜູປະກອບອາຊີບໃນພາກສວນເສດຖະກິດທີ່ບແມນ
ຂອງລັດ,ຜູປະກອບອາຊີບຢາງເສລີ,ຊາວກະສິກອນ
ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຊາວກະສິກອນທີ່ດິນຂອງຕົນຖືກລັດເກນ
ໃຊນັ້ນເຂົ້າຮວມການປະກັນໄພລຽງຜູເຖົ້າ,ຜັນຂະຫຍາຍ
ປະຕິບັດລະບຽບການໂອນການປະກັນໄພລຽງຜູເຖົ້າລະ
ຫວາງເຂດແຄວນ.
    ແຂວງຊານຕຸງຍັງຈະບູລະນະກົນໄກວາງມາດຖານ
ຊວຍເຫຼືອ ແລະ ການປະກັນທາງສັງຄົມຕິດພັນກັບການ
ຖີບຕົວຂອງລາຄາສິນຄານັ້ນໃຫສົມບູນຂຶ້ນ,ຜົນການຂະ
ຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫເງິນເກື້ອກູນຕາມ
ລາຄາສິນຄາພິເສດໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວແກຜູທີ່ໄດຮັບການ
ຊວຍເຫຼືອທາງລັດເປັນພິເສດ,ຜູທີ່ໄດຮັບການຮັບປະກັນ
ລະດັບຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ,ຜູທີ່ໄດຮັບການຮັບປະກັນຊີວິດ
ຈາກລັດໃນຊົນນະບົດ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ,ຮັບປະກັນຄວາມຕອງການພື້ນຖານ
ໃນດານຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຜູທຸກຍາກ.
    ການປະຕິບັດງານທາງບໍລິຫານຢາງເປັນລະບຽບ
ແບບແຜນ ແລະ ຍຸດຕິທຳ,ປັບປຸງການບໍລິການສາທາ
ລະນະທີ່ສະເໝີພາບກັນໃຫສົມບູນນັ້ນມີຜົນສະທອນສຳ
ຄັນທີ່ສຸດຕຄວາມສຸກຂອງປະຊາຊົນ.ຖາວາໃນຊີວິດສັງ
ຄົມ,ປະຊາຊົນຮູສຶກວາຕົນເອງບໄດຮັບຄວາມເຄົາລົບ
ນັບຖືຕາມທີ່ຄວນ,ຮູສຶກວາບໄດຮັບໂອກາດສະເໝີພາບ
ຈົນກະທັ້ງປະສົບກັບສະພາບທີ່ຜູໃຊອຳນາດຢາງຊະຊາຍ,
ຄັນເປັນແນວນັ້ນ,ຄວາມສຸກທີ່ໄດມາຈາກລາຍຮັບເພີ່ມ
ຂຶ້ນນັ້ນຈະຖືກບັ່ນທອນຫຼືເສຍໄປຍອນກຽດສັກສີ ແລະ
ໂອກາດທີ່ຖືກທຳລາຍເສຍຫາຍ.
    ແຂວງກວາງຕຸງສະເໜີອອກມາວາຈະຊກຍູການ
ທົດລອງປະຕິຮູບໂຄງປະກອບບໍລິຫານສັງຄົມຢູເຂດຈຸດ
ສຸມ,ນຳໜາກອນໝູສາງເຂດສາມຫຼຽມປາກແມນຳ້ຈູ
ຈຽງໃຫເປັນເຂດສາທິດປະຕິຮູບໂຄງປະກອບສັງຄົມ.
ແຂວງອານຮຸຍສະເໜີວາຈະຮັບຮູ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕການພົວພັນລະຫວາງອົງການປົກຄອງກັບວິສາຫະກິດ,
ຕະຫຼາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມນັ້ນຢາງຖືກຕອງ,
ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງການດັດສົມຄວບຄຸມເສດຖະກິດ,
ຕິດຕາມຄຸມຄອງຕະຫຼາດຢາງເຂັ້ມງວດນັ້ນຍິ່ງຕອງໄດ
ເອົາໃຈໃສຫຼາຍກວາເກົ່າຕການບໍລິຫານສັງຄົມ ແລະ
ການບໍລິການສາທາລະນະ.
    ມາດຕະການຂອງເຂດແຂວງຕາງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະກຳ
ນົດຖານະບົດບາດຂອງອົງການປົກຄອງໃນຊີວິດສັງ
ຄົມໃຫເໝາະສົມ.ສິ່ງສຳຄັນເປັນພິເສດນັ້ນແມນໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຫາມເບິ່ງຂາມການຄຸມຄອງບໍລິ
ຫານສັງຄົມ.ການປະດິດສາງໃນການບໍລິຫານສັງຄົມ
ຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫແກປະຊາຊົນ,
ບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຕອງມີຜູຊວຍຊຳລະແກໄຂ,ຄວາມ
ຫຍຸງຍາກຂອງປະຊາຊົນຕອງມີຜູຊວຍເຫຼືອ ແລະ ຍັງ
ຕອງມີຄົນເຮັດວຽກງານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ.